حضرت زهرا


رخ کبود


ای چشم من


شهیدان غم کوچه


سلام ما به محسن شهید


تو شب های قدری


سلام به حضرت زهرا


وای مادر


شکسته پهلو زهرا


مزار مادر