مقدمه همایون


شمع گریان


هفت ضربی۲


باغ جان۲


باغ جان


نیاز۲


نیاز


همدم عشق۲


همدم عشق


اسیر عشق۲