افشین مرادیان


افشین مرادیان

آواهای انتظار
بی تفاوت قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91868
بی تفاوت
کد آوای انتظار: 91867
دو سه شبه قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91866
دو سه شبه
کد آوای انتظار: 91865
قانع قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91864
قانع قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91863
قانع
کد آوای انتظار: 91862
قواص ها قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91861
قواص ها
کد آوای انتظار: 91860
حواست کجا پرته
کد آوای انتظار: 91859
گناه من قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91858
گناه من
کد آوای انتظار: 91857
دلتنگی قطعه سوم
کد آوای انتظار: 91856
دلتنگی قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91855
دلتنگی
کد آوای انتظار: 91854
ایران قطعه سوم
کد آوای انتظار: 91853
ایران
کد آوای انتظار: 91851
ایران قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91852
اشک قطعه سوم
کد آوای انتظار: 91850
اشک قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91849
اشک
کد آوای انتظار: 91848