آهنگ پیشواز دنگ شو


آواهای انتظار
► آخر قصه ۳
کد آوای انتظار: 91780
► آخر قصه ۲
کد آوای انتظار: 91779
► آخر قصه
کد آوای انتظار: 91778
► خورشید می شوم ۳
کد آوای انتظار: 91777
► خورشید می شوم ۲
کد آوای انتظار: 91776
► خورشید می شوم
کد آوای انتظار: 91775
► حباب ۴
کد آوای انتظار: 91774
► حباب ۳
کد آوای انتظار: 91773
► حباب ۲
کد آوای انتظار: 91772
► حباب
کد آوای انتظار: 91771
► خلیج ۲
کد آوای انتظار: 91770
► به ش ط ۲
کد آوای انتظار: 91768
► خلیج
کد آوای انتظار: 91769
► به ش ط
کد آوای انتظار: 91767
► چیزی ۲
کد آوای انتظار: 91765
► چیزی ۳
کد آوای انتظار: 91766
► چیزی
کد آوای انتظار: 91764
► عطار ۲
کد آوای انتظار: 91763
► عطار
کد آوای انتظار: 91762
► خطا نیست ۳
کد آوای انتظار: 91761
► خطا نیست ۲
کد آوای انتظار: 91760
► خطا نیست
کد آوای انتظار: 91759
► خطا کردم ۳
کد آوای انتظار: 91758
► خطا کردم ۲
کد آوای انتظار: 91757
► خطا کردم
کد آوای انتظار: 91756
► باد گناهکار ۳
کد آوای انتظار: 91754
► باد گناهکار ۴
کد آوای انتظار: 91755
► باد گناهکار
کد آوای انتظار: 91752
► باد گناهکار ۲
کد آوای انتظار: 91753