آهنگ پیشواز -افشین مرادیان


آواهای انتظار
► بی تفاوت قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91868
► بی تفاوت
کد آوای انتظار: 91867
► دو سه شبه قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91866
► دو سه شبه
کد آوای انتظار: 91865
► قانع قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91864
► قانع قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91863
► قانع
کد آوای انتظار: 91862
► قواص ها قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91861
► قواص ها
کد آوای انتظار: 91860
► حواست کجا پرته
کد آوای انتظار: 91859
► گناه من قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91858
► گناه من
کد آوای انتظار: 91857
► دلتنگی قطعه سوم
کد آوای انتظار: 91856
► دلتنگی قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91855
► دلتنگی
کد آوای انتظار: 91854
► ایران قطعه سوم
کد آوای انتظار: 91853
► ایران
کد آوای انتظار: 91851
► ایران قطعه دوم
کد آوای انتظار: 91852
► اشک قطعه سوم
کد آوای انتظار: 91850
► اشک
کد آوای انتظار: 91848